OSAVÕTUTAOTLUS MULGI MESSILE 2018
Lepingu tingimused:
LEPING Mulgi Mess 2018 1. Müügipinna üüritariifid  1.1. Müügipinna üür väliterritooriumil vastavalt hinnakirjale  Eksponendi poolt kasutatava müügipinna suurus ja hind fikseeritakse eraldi dokumendina vormistatavas osavõtutaotluses.  2. Müügipinna reserveerimine  2.1. Tellimusi näitusepinnale käsitletakse nende saabumise järjekorras. Korraldaja määrab kindlaks eksponendi asukoha territooriumil, võttes võimaluste piires arvesse eksponendi eritingimusi.  2.2. Eksponent ei või üüritud müügipinda või osa sellest edasi üürida kolmandale osapoolele ilma korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.  2.3. Soovi üürida müügipinda koos kaaseksponendiga esitab põhi-eksponent oma osavõtutaotluses. Kaaseksponent peab tasuma osavõtu-maksu 65 € ning põhieksponent on vastutav selle tasumise eest.  3. Tehnilised lisateenused messi ajal on tasulised.  3.1.vooluvõtu koht (pinge 220V) Hind - 12 €  4. Osavõtutaotlus  4.1. Osavõtutaotlus täidetakse messi kodulehel ning selles määratakse kindlaks eksponendi müügipinna suurus ning põhiteenuste eest tasumisele kuuluv summa. 5. Reklaam  Eksponendil on õigus kasutada oma kauba või teenuste reklaamimiseks üüritud ekspositsioonipinda; eksponeerida võib ainult neid reklaamimaterjale, milles reklaamitakse müügipinna üürinud firma kaupu ja teenuseid. 6. Korraldaja vastutus  Korraldaja vastutab eksponentide poolt näituse valveteenistusele tööväliseks ajaks valvata antud eksponaatide säilimise eest.  Korraldaja vastutab üldise korra eest näituseterritooriumil.  Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu (force majeure) poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, teiste eksponentide ja nende töövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest, samuti eksponaatide, konstruktsioonide ja muude materjalide ning seadmete kahjustumise või nende kadumise eest näituse külastusajal.  7. Eksponendi vastutus  Eksponendil on keelatud kõrvaldada oma eksponaate enne messi lõppu.  Eksponent vastutab tema kasutusse antud materjalide ja seadmete eest (kahju tekitamine; kadumine) alates üleandmise momendist kuni nende tagastamiseni korraldajale.  Lahtise tule kasutamine ja messi territooriumil on keelatud.  8. Kaebused messi korralduse kohta  Kõik kaebused messi korralduse kohta peavad olema esitatud kirjalikult messipäevade jooksul, hilisemaid kaebusi arvesse ei võeta.  Mõlemad osapooled tunnistavad õigusemõistmise ja arveldamise kohana Viljandi linna.  9. Maksetingimused  9.1. Palume arve tasuda ettenähtud tähtajaks.  9.2 Korraldajal on õigus nõuda viivist maksetähtaegade ületamisel 0,5% päevas.  9.3. Korraldaja süü läbi messi mittetoimumise korral tagastab korraldaja eksponendile 100% viimase poolt tasutud osavõtumaksu ja pinnaüüri.  10. Lepingu katkestamine, osavõtu annulleerimine  10.1. Kui eksponent soovib messil osalemisest loobuda, peab ta sellest korraldajale viivitamatult kirjalikult teatama.  10.2. Osalemisest loobumise teate saatmist vähem kui 10 päeva enne messi toimumisaega on osaleja kohustatud korraldajale tasuma tasuma 100% müügipinna hinnast 11. Lõppsätted  Olles messi kodulehel nõustunud lepingu tingimustega ja täitnud osavõtutaotluse, kohustuvad osapooled järgima ülaltoodud tingimusi.  Korraldaja: Tiit Kalmet Mulgimess OÜ, tiit@mulgimess.ee Tel 55552240 
Olen lugenud ja nõustun tingimustega